Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności została przyjęta w przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016; dalej: RODO). Celem polityki jest w szczególności wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

1. Definicje

W treści niniejszej polityki posługujemy się poniższymi zwrotami:
• My, Aksam, Administrator – AKSAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Osieku, przy ul. Karolina 70, 32-608 Osiek, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000368060, NIP 549-24-10-136 REGON 121366701
• Ty, Pan, Pani, Państwo, Klient – osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Aksam.

2. Kim jest administrator danych?

Administrator danych to osoba ustalająca cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest AKSAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Osieku.

3. Czyje dane osobowe przetwarzamy?

W związku z prowadzoną działalnością, przetwarzamy w szczególności dane osobowe: naszych kontrahentów będących osobami fizycznymi (w tym: klientów, dostawców itd.), osób kontaktowych wskazanych przez wspomnianych kontrahentów (w tym: przedstawicieli handlowych, osób wskazanych jako odpowiedzialne za realizacje wspólnych projektów, kierowców itd.), osób z którymi prowadzimy korespondencje, osób uzyskujących możliwość wejścia na teren naszego zakładu, a także osób zainteresowanych zatrudnieniem u nas. Zakres przetwarzanych danych każdorazowo jest adekwatny do celów przetwarzania.

4. Jakie dane gromadzimy za pomocą Serwisu, a także w jakim celu je wykorzystujemy?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

• wykonanie zawartych umów lub podjęcie działań celem zawarcia umowy na Państwa żądanie (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W takim wypadku dane przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, a także dalszy okres niezbędny do pełnej realizacji wynikających zeń praw i obowiązków.
• wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji, przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy itd. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Czas przetwarzania danych determinowany jest wówczas przez przepisy stanowiące podstawę danego obowiązku.
• Realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na:
1. prowadzeniu marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług
2. tworzeniu zestawień, analiz i statystyk – co obejmuje zwłaszcza badania marketingowe, analizy danych handlowych, planowanie rozwoju usług itd.
3. ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami
4. prowadzeniu korespondencji za pomocą wszelkich znanych technologii, w tym: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej (email) lub innych metod komunikacji (np. komunikatorów internetowych itd.).
5. nawiązywaniu kontaktu telefonicznego.
6. inicjowaniu i podtrzymywaniu kontaktów biznesowych.
7. prawidłowym wyświetlaniu naszych witryn internetowych,
8. prowadzeniu monitoringu wizyjnego naszego zakładu (zakładów) – w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na jego (ich) terenie oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę.


W przypadkach wymienionych w pkt. 3 – dane przetwarzane będą przez czas utrzymywania się interesu w związku z którym są przetwarzane. W szczególności: (i) działania marketingowe prowadzone będą do czasu zgłoszenia przez Państwa stosownego sprzeciwu, zaś (ii) zapis z monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez nie dłużej niż 3 miesiące, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.
• niekiedy Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w oparciu o stosowną zgodę – wyrażoną w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda stanowi w szczególności podstawę przetwarzania danych gromadzonych na potrzeby postępowań rekrutacyjnych (zawartych w CV itd.).

W takim wypadku: (i) dane przetwarzane będą przez okres adekwatny do celu wskazanego w treści zgody, (ii) macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zakres Państwa danych, jakie Aksam gromadzi oraz cele ich przetwarzania są uzależnione od wykorzystywanych funkcjonalności Serwisu, i tak:
4.1. Newsletter

I. Jakie dane gromadzimy?
Adres poczty elektronicznej.
II. W jakim celu przetwarzamy dane?
Dla celów marketingowych, związanych z wysyłką newslettera, w tym do informowania o treści naszej oferty, aktualnych promocjach, konkursach, programach lojalnościowych itd.
III. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że warunkuje możliwość otrzymywania newslettera.
IV. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
W oparciu o zgodę na otrzymywanie newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – udzieloną w szczególności poprzez uzupełnienie stosownego formularza w obrębie Serwisu i kliknięcie zatwierdzającego przycisku.
Pamiętaj, że masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (np. poprzez wysyłkę stosownej wiadomości email na adres: serwis@aksam.pl), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
V. Komu możemy udostępniać Twoje dane?
Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:
a) osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne,
b) osoby zapewniające hosting danych,
c) podwykonawcy, za pomocą których możemy realizować wysyłkę newslettera.
VI. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera.

4.2. Kontakt za pośrednictwem formularza kontaktu „Produkty”
I. Jakie dane gromadzimy?
W ramach formularzy: Opinie, Dostępność oraz Reklamacje AKSAM gromadzi dane niezbędne do realizacji kontaktu bądź zgłoszenia żądania użytkownika, w tym:
• imię i nazwisko,
• adres poczty elektronicznej,
• numer telefonu.


II. W jakim celu przetwarzamy dane?
W celu:
a) wykonania złożonej reklamacji oraz podjęcia niezbędnych czynności: wysyłki powiązanych wiadomości email oraz obsługi zgłoszonej reklamacji,
b) udzielanie informacji w zakresie produktów, oferty AKSAM,
c) dopasowania treści Serwisu do Twoich upodobań, w zależności od czynności podejmowanych przez Ciebie w serwisie – w tym w zakresie rekomendowanych usług.
d) prowadzeniu korespondencji za pomocą wszelkich znanych technologii, w tym: poczty elektronicznej (email) lub innych metod komunikacji (np. komunikatorów internetowych itd.),
e) tworzenia zestawień, analiz i statystyk,
f) obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
III. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że warunkuje możliwość pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym zwłaszcza zgłaszania reklamacji, otrzymywania informacji w zakresie dostępności, realizacji kontaktu.
IV. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
W oparciu o:
a) Wyrażoną zgodę, której przedmiot stanowi nawiązanie kontaktu za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na możliwości podejmowania działań wskazanych w pkt. II lit. c-f powyżej.
V. Komu możemy udostępniać Twoje dane?
Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:
a) osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne,
b) podmioty obsługujące system rezerwacyjny,
c) osoby zapewniające hosting danych,
d) osoby świadczące na naszą rzecz usługi audytorskie lub doradcze – np. w zakresie pomocy prawnej, podatkowej lub rachunkowej,
VI. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia celu do jakiego zostały zebrane, natomiast zależnie od podstawy przetwarzania – może być to również:
a) czas trwania obowiązków prawnych, z których wynika konieczność przetwarzania Twoich danych,
b) czas istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych.
Pamiętaj, że w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes – masz możliwość zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych.

4.3. Kontakt za pośrednictwem formularza kontaktu „Promocje, Konkursy”
I. Jakie dane gromadzimy?
W ramach formularzy: Promocje oraz Konkursy AKSAM gromadzi dane niezbędne do realizacji kontaktu przez użytkownika, w tym:
• imię i nazwisko,
• adres poczty elektronicznej,
• numer telefonu.

II. W jakim celu przetwarzamy dane?
W celu:
a) udzielanie informacji w zakresie promocji na produkty AKSAM, oraz realizowane przez AKSAM konkursy,
b) prowadzeniu korespondencji za pomocą wszelkich znanych technologii, w tym: poczty elektronicznej (email) lub innych metod komunikacji (np. komunikatorów internetowych itd.),
c) tworzenia zestawień, analiz i statystyk,
d) obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.

III. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że warunkuje możliwość pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym zwłaszcza zgłaszania otrzymywania informacji w zakresie obecnych promocji oraz konkursów.

IV. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
W oparciu o:
a) Wyrażoną zgodę, której przedmiot stanowi nawiązanie kontaktu za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na możliwości podejmowania działań wskazanych w pkt. II lit. b-d powyżej.
V. Komu możemy udostępniać Twoje dane?
Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:
a) osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne,
b) podmioty obsługujące system rezerwacyjny,
c) osoby zapewniające hosting danych,
d) osoby świadczące na naszą rzecz usługi audytorskie lub doradcze – np. w zakresie pomocy prawnej, podatkowej lub rachunkowej,

VI. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia celu do jakiego zostały zebrane, natomiast zależnie od podstawy przetwarzania – może być to również:
a) czas trwania obowiązków prawnych, z których wynika konieczność przetwarzania Twoich danych,
b) czas istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych.
Pamiętaj, że w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes – masz możliwość zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych.

4.4. Kontakt za pośrednictwem formularza kontaktu „Współpraca”

I. Jakie dane gromadzimy?
W ramach formularzy: Współprace barterowe, wsparcie produktowe oraz Współpraca influencerska AKSAM gromadzi dane niezbędne do realizacji kontaktu przez Użytkownika, w tym:
• imię i nazwisko,
• adres poczty elektronicznej,
• numer telefonu.
• firma,
• nazwa konta w portalu społecznościowym.

II. W jakim celu przetwarzamy dane?
W celu:
a) podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, zawarcia umowy,
b) prowadzeniu korespondencji za pomocą wszelkich znanych technologii, w tym: poczty elektronicznej (email) lub innych metod komunikacji (np. komunikatorów internetowych itd.),
c) obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
III. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że warunkuje możliwość pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym zwłaszcza podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
IV. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
W oparciu o:
a) Państwa żądanie podjęcia działań przed zawarciem umowy, nakierowanych na zawarcie umowy,
b) wyrażoną zgodę, której przedmiot stanowi nawiązanie kontaktu za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
c) nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na możliwości podejmowania działań wskazanych w pkt. II lit. b-d powyżej.
V. Komu możemy udostępniać Twoje dane?
Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:
a) osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne,
b) podmioty obsługujące system rezerwacyjny,
c) osoby zapewniające hosting danych,
d) osoby świadczące na naszą rzecz usługi audytorskie lub doradcze – np. w zakresie pomocy prawnej, podatkowej lub rachunkowej,
VI. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia celu do jakiego zostały zebrane, natomiast zależnie od podstawy przetwarzania – może być to również:
a) czas trwania obowiązków prawnych, z których wynika konieczność przetwarzania Twoich danych,
b) czas trwania zawartej umowy lub przez okres podejmowania czynności przed jej zawarciem na Państwa żądanie,
c) czas istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych.
Pamiętaj, że w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes – masz możliwość zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych.

5. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Nie macie Państwo obowiązku udostępniania nam swoich danych osobowych. Tym niemniej, odmowa może spowodować niemożliwość zawarcia lub wykonania zawartej z nami umowy lub realizacji przez nas innych czynności (np. przesłania korespondencji, uzyskania dostępu na teren zakładu, uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym itd.).

5. Czy dane mogą być przetwarzane w procesach obejmujących zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie „kwalifikowane”?
Obecnie nie stosujemy żadnych operacji, w ramach których dochodziłoby do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących po stronie ich adresatów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływających. W przypadku wdrożenia w przyszłości takich operacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych – zapewnimy ich zgodność ze właściwymi przepisami, w tym art. 22 RODO.

6. Komu możemy udostępniać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:
• podmioty przetwarzające, w tym:
1. osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne, a także dokonujące utylizacji zbędnej dokumentacji lub nośników danych,
2. podwykonawcy uczestnicząc w realizacji zaciągniętych względem Państwa zobowiązań,
3. osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, kurierzy lub przewoźnicy, agencje reklamowe, rzeczoznawcy uczestniczący w procedurach reklamacji),
4. osoby świadczące na naszą rzecz usługi audytorskie lub doradcze – np. w zakresie pomocy prawnej, podatkowej lub rachunkowej.

• inni administratorzy, w tym:


1. organy administracji publicznej uprawnione do żądania udostępnienia danych,
2. spółki powiązane z nami,
3. inne podmioty – w przypadkach, gdy charakter świadczeń realizowanych przezeń na naszą rzecz powoduje, że wskazane podmioty samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i w związku z tym stają się administratorami danych osobowych. Może to dotyczyć zwłaszcza: agencji reklamowych, agencji uczestniczących w organizacji konkursów lub wydarzeń promocyjnych, banków, kurierów i przewoźników, a także podmiotów współpracujących z nami przy obsłudze spraw rachunkowych, podatkowych lub prawnych,
4. nabywcy wierzytelności względem Państwa – w przypadku, gdy zdecydujemy się na dokonanie zbycia takich wierzytelności, w szczególności z uwagi na istnienie znacznych zaległości płatniczych.

Nie ujawnimy Państwa danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania.

6. Czy Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Obecnie nie przewidujemy przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie wykluczamy jednak, że w przyszłości możemy uznać to za zasadne. W takim wypadku, dane będą zabezpieczone w sposób wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności poprzez zastosowanie tzw. standardowych klauzul umownych (SCC).

7. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych?
Możesz wystąpić do nas w szczególności z wnioskiem o:
• dostęp do przetwarzanych przez nas danych (w tym: informację o przetwarzaniu przez nas danych lub przekazanie kopii danych),
• sprostowanie (poprawienie) danych,
• ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych),
• usunięcie danych (“prawo do bycia zapomnianym”),
• przeniesienie danych do innego administratora.
Powyższe wnioski mogą być wysyłane w szczególności w sposób określony w pkt. 11 poniżej – i będą rozpatrywane zgodnie z właściwymi przepisami, w tym art. 15-20 RODO.

8. Prawo sprzeciwu
Niezależnie od powyższego, masz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W takim wypadku:
• jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania.
• jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy: a) że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności lub też b) istnieje podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Prawo sprzeciwu może być realizowane w szczególności poprzez wysyłkę stosownego oświadczenia w sposób określony w pkt. 11 poniżej.

9. Skarga do organu nadzorczego
W przypadku, gdy uznacie Państwo że przetwarzanie danych, które Państwa dotyczy, narusza obowiązujące przepisy – macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Miejsce publikacji oraz aktualizacje polityki prywatności
Niniejsza polityka prywatności może od czasu do czasu podlegać zmianom. Aktualna wersja polityki będzie każdorazowo dostępna przez cały czas na naszej stronie internetowej pod adresem: aksam.pl

11. Jak można się z nami skontaktować?
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, można się z nami skontaktować telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie pod następującymi numerami i adresami:

AKSAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
1. Karolina 70, 32-608 Osiek – z dopiskiem: „ochrona danych osobowych”
tel. +48 33-842-97-00 e-mail: serwis@aksam.pl

Załącznik nr 1 do Polityki prywatności – Polityka COOKIES


§1
1. Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania przez Administratora informacji oraz dostępu Administratora do informacji już przechowywanej na Urządzeniach Klienta w formie plików Cookies.
2. Wszelkie pojęcia, zdefiniowane w Polityce prywatności, zachowują swoje znaczenie także na gruncie niniejszej Polityki Cookies. Nadto, następującym pojęciom nadaje się poniższe znaczenie:
a) Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
b) Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
c) Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez osoby trzecie, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
d) Polityka – niniejszej Polityka plików Cookies, stanowiąca załącznik nr 1 do Polityki prywatności.
e) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Klient uzyskuje dostęp do Serwisu.

§2
1. Administrator za pomocą plików Cookies przechowuje na Urządzeniu Klienta informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej – na zasadach określonych w niniejszej Polityce.
2. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne (session cookies): są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia
b) Cookies trwałe (persistent cookies): są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam przez okres wskazany w parametrach pliku lub do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje usunięcia tego rodzaju Cookies z Urządzenia.
3. Korzystanie przez Administratora z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Klienta i oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu.

§3
1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji i potrzeb Użytkownika, w szczególności przy uwzględnieniu rodzaju Urządzenia za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu. Tego rodzaju Cookies obejmują:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
2. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, służących monitorowaniu sposobu korzystania ze Serwisu przez Klientów – co umożliwia jak najlepsze dostosowanie go do potrzeb Klientów. W tym zakresie Administrator korzysta z usług:
a) Google Analytics – w ramach której w chwili otworzenia Serwisu następuje odczytanie, napisanie i wysłanie na zabezpieczony serwer Google informacji o pochodzeniu użytkowników identyfikowanych na podstawie IP. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na witrynie Google (https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl).
b) Meta (Piksel) – pozwala mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Meta:
https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142
c) Google AdWords oraz Meta (Facebook Ads) – w ramach których Serwis korzysta z tzw. kodów remarketingowych. Kody wykorzystywane są w celu dopasowania zindywidualizowanych reklam do poszczególnych Klientów, a następnie ich wyświetlenia w sieci reklamowej danego dostawcy (Google lub Facebook). Sieci te obejmują zarówno witryny dostawców, jak również ich partnerów handlowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępna są na witrynach dostawców, w tym:
• Google – https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl
• Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/
3. W związku z korzystaniem z plików cookies, Administrator gromadzi wyłącznie dane statystyczne, związane z historią przeglądania. Inne dane (jak np. imię, nazwisko, adres itd.) nie są w żaden sposób utrwalane.

§4
1. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi – w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Opis niezbędnych w tym celu czynności można odnaleźć na witrynach producentów, np:
a) Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
b) Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
c) Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.